Algemene voorwaarden Kampera

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de tenten en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Kampera. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Kampera een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van onze faciliteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Kampera wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

2. Reserveringen

Kampera behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren. Tussen u en Kampera komt een overeenkomst tot stand op het moment dat het huurbedrag is voldaan. Hierbij geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en is de opdracht bindend. 

3. Wijzigingen

De volgende regels gelden voor het wijzigen van uw boeking:

a) Alle wijzigingen na de datum van reserveren die tot vermindering van de oorspronkelijk overeengekomen huursom leiden, worden beschouwd als gedeeltelijke annulering (Zie artikel 4)
b) Bij later afhalen of het eerder brengen van het gehuurde dan er is gereserveerd, vindt geen restitutie plaats van de niet genoten dagen.

4. Annulering

Een annulering kan uitsluitend door de hoofdboeker geschieden, zowel telefonisch als schriftelijk. De eventuele annuleringskosten worden berekend over de gefactureerde huursom.
a) Bij annulering tot 42 dagen vóór het begin van de huurperiode bedragen de kosten 40% van de huursom.
b) Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e vóór het begin van de huurperiode, bedragen de kosten 60% van de huursom.
c) Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag verhuur, bedragen de kosten 90% van de huursom.
d) Bij annulering op de eerste dag van de huurperiode, bedragen de kosten de volledige huursom.
Na verwerking van een annulering ontvangt de aanmelder een schriftelijke bevestiging van de annulering en de annuleringskosten.

5. In-de-plaatsstelling

Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan het gehuurde onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Kampera. Indien u en Kampera zijn overeengekomen dat naast u meerdere familie’s gebruik gaan maken van de tent, dan blijft u als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk tegenover Kampera.

6. Prijzen

U bent aan Kampera de overeengekomen huurprijs verschuldigd, zoals vermeld in de factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Kampera is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

7.Betaling

Na uw definitieve boeking ontvangt u van ons een digitale acceptgiro die u kunt betalen met iDEAL. Deze acceptgiro dient u binnen 10 dagen te betalen.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Kampera u per mail de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Kampera zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken.

8.1 Afhalen en brengen

Telefonisch wordt een datum en tijdstip afgesproken om het gehuurde product af te halen of af te leveren. Indien het gebruik van het gehuurde product  eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs door Kampera. De huurder dient het gehuurde product schoon en netjes retour te brengen. Indien de tent later dan de afgesproken datum retour komt, wordt 50 euro per extra dag in rekening gebracht.

8.2 Verzenden

8.2.1 Kampera is verantwoordelijk voor het verzenden van de tent(en) op de afgesproken datum. Echter, in geval van vertragingen bij de vervoerder en daardoor een te late levering, kan Kampera niet aansprakelijk worden gesteld.

8.2.2 Indien er sprake is van vertragingen of andere problemen bij het verzenden van de tent(en), zal Kampera de klant op de hoogte stellen en samenwerken om een passende oplossing te vinden.

8.2.3 De klant begrijpt en aanvaardt dat eventuele vertragingen bij de vervoerder buiten de controle en verantwoordelijkheid van Kampera vallen. Kampera kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een te late levering.

8.2.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het juiste afleveradres wordt verstrekt en dat er iemand aanwezig is om de tent(en) in ontvangst te nemen op de afgesproken datum.

8.2.5 Kampera behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van verschillende vervoerders om de tent(en) te verzenden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en beschikbaarheid.

.9. Breuk, vermissing, mankementen

De huurder is aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van het gehuurde product. Ook stormschade valt hieronder. De schade in eerste instantie verhaald op de borg die u vooraf dient te betalen. De borgsom staat beschreven op de website van www.kampera.nl . De borg wordt naar u overgemaakt binnen 14 dagen na het terugbrengen van de tent. Aanbevolen wordt om een WA- en reisverzekering af te sluiten. Indien de borg niet toereikend is, wordt het het resterende bedrag aan u gefactureerd. 

Bij beschadiging of andere mankementen aan de tent dient u dit direct aan Kampera te vermelden. De klacht dient u direct aan Kampera te vermelden zodat ons de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht gelijk op te kunnen lossen. 

10. Klacht

Ondanks de zorg en de inspanning van Kampera Outdoor kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht. Deze klacht dient u tijdens uw vakantie te melden zodat ons de mogelijkheid kan worden geboden om de klacht tijdens uw vakantie te kunnen oplossen. 

11. Overmacht en wijziging

In het geval Kampera al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Kampera binnen 14 dagen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (bijvoorbeeld een andere tent etc.). U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Kampera het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van de huursom.

12. Aansprakelijkheid Kampera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van de huur van een tent. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde eigendommen van Kampera ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden.

13. Toepasselijk recht Op de overeenkomst tussen u en Kampera is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.